کلینیک تخصصی طب روان

شناخت و کنترل ترس

0

 

ترس: دشمن قسم خورده ای که دوست بسیاری از ما در زندگی و تصمیماتمان می باشد

ترس از اشتباه کردن، ترس از رنجاندن و ناراحت کردن دیگران، ترس از رها شدن، ترس از تنها ماندن، ترس از گناه کردن، ترس از گربه و سوسک  و مار، ترس از توهین شدن و توهین کردن، ترس از ناکامی در تحصیل و کار، ترس از نه گفتن و هزاران ترس دیگر احساسات و  افکاری هستند که بسیاری از ما به غلط بدوستی خود انتخاب کرده و شب و روزمان را با آنها سر کرده و میگذرانیم. اما ترس جز ناکامی و ورشکستگی احساسی و رفتاری هیچ عاید دیگری نصیب ما نکرده و نخواهد کرد. عمر صرف شده در وحشت و اضطراب عمریست پر حسرت و تاسف و در شأن و حق هیچکسی نیست که اینطور زشت و رقت آور زندگی کند.

 

مبانی دوره :
انواع و تفاوت ترسها از نظر ژنتیک و محیط – ترسهای شخصیتی – ترسها و رابطه آنها با بیماری های- رابطه ترس و ایمان و رفتار – ساختار بینشی پشت این ترسها – تکنیک های مواجهه با ترس – کاهنده ها و افزاینده ها – فرصتها و موقعیت های دیگر

READ  انواع وسواس هایی که در کمین ما هستند
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.