تعهد یا تخصص در کار؛ کدام مهمترند؟

دكتر نويریداشتن تخصص در کار:١. سرعت بالاتر در به ثمر رساندن امور ٢. اشتباهات كمتر در هدف گذاری و رسیدن به هدف ۳. تعلل و اهمال کمتر در فرآیند انجام کارها ۴. نتیجه گرا و موضوع گرا بودن بجای حاشیه گرایی ۵. کاهش هزینه…

افزایش اعتماد به نفس با پیروزی در کار ها

افزایش اعتماد به نفس مستلزم پرورش خصوصیاتی مهم در فرد برای موفق بودن است که در این پست به پاره ای از آنها اشاره میکنیم: چه چیزی باعث شکست ما در پروژه هایی که شروع میکنیم میشود؟ دکتر نویری۱. توقع غیر واقعی ما از موضوع یا فرد ۲. توقع…

دوره کنترل و مهار عصبانیت و خشم

🍂مدرس: دکتر نویریمبانی:* خشم ناشی از درجا زدن در زندگی، رابطه و کار* خشم ناشی از گرایش ژنتیکی به خشم* خشم ناشی از خستگی از کار، بچه داری، فقر* خشم ناشی از اختلالات یادگیری* خشم ناشی از منفی گرایی…
+