در این روز های سخت سالخودرگان را تنها نگذاریم

در این روز های سخت سالخودرگان را تنها نگذاریم سالخوردگان ما روزی مثل‌ ما توانمند و بی نیاز بودند اما امروز نیازمند حضور فیزیکی و عاطفی ما در کنارشون هستند همونطور که ما نیازمند حضور جوانتر ها در اینده خواهیم بوداگر براتون میسره این…