مرور رده

گزیده ای از کلاسها

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس – دکتر نویری

تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس - دکتر نویریآيا تفاوت مفهوم اعتماد به نفس و عزت نفس را مي دانيم؟ چه عواملي باعث بالا رفتن حس اعتماد به نفس و عزت نفس در ما مي شود؟ شايد شما هم خوددوستي و ارزش قائل شدن براي خودمان را معياري براي…

کلاس مدیریت رابطه – نیازهای رابطه

کلاس مدیریت رابطه - نیاز های رابطهيكي از مهمترين مسئله در رابطه عاطفي برآورده شدن نيازهاي خودمان و متقابلاً برآورده كردن نيازهاي شريك عاطفي مان است. تا به حال حس كرده ايد نيازهايتان از طرف شريك تان تامين نمي شود؟ و يا به نسب…

کلاس پرورش انگیزه – رابطه آستانه تحمل و انگیزه

کلاس پرورش انگیزه - رابطه آستانه تحمل و انگیزهبا شروع سال جديد و در هر برهه اي از زندگي مان ليستي از اهداف و خواسته هايمان مي نويسيم و شوق زيادي داريم كه در پايان سال و يا زماني كه مشخص كرده ايم به همه آنها برسيم. ماه…

کلاس عزت نفس – اشتباه کردن

کلاس پرورش عزت نفس دکتر نویری موضوع: اشتباه کردنآيا بزرگ شدن يعني كمتر اشتباه كردن؟ آيا آدم هاي موفق و بزرگ منش اشتباهات شان كمتر است؟ و آيا ما بعنوان انسان بالغ اجازه داريم توجيه اي براي تكرار اشتباهات…
+