پرورش عزت نفس در زندگی شخصی (۲)

توضیح دوره: همانطوری که از عناوین مبانی دوره عزت نفس (2) پیداستٰ در این مباحث با ساختن ابعادی محکم تر و دانشی کاربردی به حفظ شخصیت و آرامش درونی خود میپردازیم و حفاظهایی برای جلوگیری از نفوذ منفی و مخرب دیگران در عزت نفس خود لحاظ…