مرور برچسب

اختلال کنترل تکانه چیست

اختلال کنترل تکانه (Impulse control Disorder)

اختلال کنترل تکانه( هیجان)اختلال بسیار جدی و ویرانگری که بواسطه آن فرد مبتلا ناتوان در کنترل وسوسه ها، امیال، هیجان و ویر خود بوده و‌همچنین قادر‌ به نگفتن و نگهداری بسیاری از افکار و احساسات خود نیست.افرادی که به این بیماری دچارند…