مرور برچسب

ازدواج با فرد وسواس ocd

اختلال شخصیت وسواسی OCPD

تعریفاختلال شخصیت وسواساختلال شخصیت وسواسی یکی از انواع اختلالات شخصیتی است که فرد مبتلا به شدت ایده آل گرا بوده، نظم گرا (در مسایل و موضوعات خاص و تمیزی و نظافت) بوده و سعی در تحمیل  باورها و رفتارها خود به دیگران می نماید.…