مرور برچسب

انباشتن اطلاعات

آگاه شدن با جمع آوری اطلاعات فرق بسیاری دارد

مصاديق اگاه شدن و كسب دانش:1. داشتن استاد و راهنما2. محدوديت و مشخص بودن موضوع3. نهادينه شدن موضوع در ضمير4. عمل خودكار به دانسته ها5. عدم نياز به اظهار فضل و دانش در موضوع6. افزايش تحمل سختي هاي نتيجه بخش مصاديق…