مرور برچسب

با شخصیت بودن یعنی چه

دوره پرورش شخصیت بالغ | ۱۵ ویژگی شخصیتی افراد قدرتمند و جذاب

شخصیت انسان همچون جسمش نیازمند خوراک، تحرک، استراحت و رشد است. همانطور که رشد و پرورش جسم با تغذیه نامناسب و ناکافی میسر نیست و نمیتوان کودکی را به انتخاب خودش در خوردن رها کرد، رشد و‌پرورش شخصیت نیز نیازمند تغذیه ای درست و هدایت شده…