مرور برچسب

بررسی مسائل خانواده های تک والدی

هنر والد بودن ( ۲ تا ۸ سال)

چگونه از زمان و توان جسمی و روانی و مالی خود برای بچه ها بدرستی هزینه کنیم پرورش صحیح فرزندانمان نیازمند داشتن دانش پرورش و آموزش آنهاست.اما تقریبا همه والدین بطوری صرفا تجربی به پرورش و آموزش فرزندانشان می پردازند که…