مرور برچسب

جن زده

جن زده، تسخیر شده، موکل گرفته

چقدرِ این داستانها حقیقت دارند؟ دکتر نویریوحشت انسان از ناشناخته یکی از بزرگترین محرک های او برای جذب شدن به همان ناشناخته هاست. انسان غار نشین که ازماهیت رعد و برق و آتش با خبر نبود، بتُهایی میساخت تا این خدایان خیالی خود را تطمیع…