مرور برچسب

خودکشی

پیشگیری و مدیریت خودکشی

دکتر نویرییکی از واقعیتهای جامعه ما درگیری و چالشهایی هستند که بعضی از فرزندان ما، عزیزان و همشهریان ما با حفظ بقا و ادامه زندگی خود دارند.در این پادکست به منظور افزایش آگاهی و دادن ابزارهایی برای پیشگیری و مدیریت از خودکشی به…

پروتکل پیشگیری و مدیریت خودکشی

گروه های مربوطه تهدید به خودکشی اقدام به خودکشی خودکشی انجام شده مقدمه: خودکشی یکی از بدترین و عمیق ترین آنواع (تراما) آسیب هاست. نه تنها درد و سوگ حاصله بر بازماندگان و خود فرد با شدت و عمقی غیر قابل توصیف تحمیل…