مرور برچسب

درمان خشم

خشم را میتوان کنترل و مهار کرد

خشم را میتوان کنترل و مهار کرددکتر نویریخشم دارای سیستمی دوگانه است. بخشی از این سیستم مربوط به حس خشم است که در اثر تصور:اجحاف، خسارت، آسیب، و یا نادیده گرفته شدنبوجود می آید و بخشی دیگر مربوط به نشان دادن خشم…