مرور برچسب

دوران سوگ در روانشناسی

سوگ عاطفی: وقتی یک رابطه تمام میشود

وقتی یک رابطه تمام میشود ( مراحل سوگ عاطفی)واکنش ما وقتی یک رابطه تمام میشود شاخص شخصیت واقعی ماستهر رابطه ای چه دوستی، کاری یا عاطفی میتواند دستخوش بحران و طوفان گرددآنطور که ما رابطه را تمام میکنیم و به قدم بعدی…

دوره های رایگان روانشناسی