مرور برچسب

دوره سازمانی

مدیریت احساسات و رفتار در ترافیک شهری و جاده ای

مدیریت احساسات و رفتار در ترافیک شهری و جاده اییکی از دلایل شایع تصادفات و سوانح شهری و جاده ای، ترافیک های بوجود آمده در خیابانها و جاده ها و برخورد نامتناسب رانندگان وسایل نقلیه با شرایط است.سالانه میلیاردها تومان از بودجه کشور…