مرور برچسب

دوره غلبه بر مقاومت به تغییر

دوره غلبه بر مقاومت به تغییر (رایگان)

مقاومت به تغییر، پدیده ای در همه ماهایی که قادر‌ به تغییر و پیشرفت نیستیم 4 تکنیک  غلبه بر مقاومت به تغییرهدف از این دوره :جلسات زیر به صورت صوتی و مدت  کل دوره  3  ساعت می باشد -مدرس دکتر نویریهزینه دوره :  ۳۳۰…