مرور برچسب

رشد شخصی چیست

اهمیت پروتکل سازی در موفقیت و رشد فردی و اجتماعی

اهمیت پروتکل سازی در موفقیت و رشد فردی و اجتماعی مبحثی بسیار مهم و قابل تعمق در زندگی فردی و اجتماعی هر نسل( لطفا حوصله کرده و تا آخر گوش کنید و برای درک و استفاده بیشتر حداقل بیش از یکبار گوش دهید )دکتر نویری