مرور برچسب

شخصیت بالغ

پرورش شخصیت بالغ | ۱۵ ویژگی افراد قدرتمند و جذاب

دوره پرورش شخصیت بالغ | 15 ویژگی افراد قدرتمند و جذاب شخصیت انسان همچون جسمش نیازمند خوراک، تحرک، استراحت و رشد است. همانطور که رشد و پرورش جسم با تغذیه نامناسب و ناکافی میسر نیست و نمیتوان کودکی را به انتخاب خودش در خوردن رها کرد، رشد…