مرور برچسب

شخصیت

گزیده ای از کلاس شخصیت شناسی در کار و حرفه – جلسه دوم

معرفی 4 تیپ شخصیت نگهبان (SENTINELS ) :شخصیت نگهبان در کل دنبال ثبات است تا دنبال تنش و میخواهد ارزش ها را اثبات کند و حافظ ارزشها و سنن است.1. ISTJ : • بیشتر از 13 درصد جامعه را تشکیل میدهند • سه خصوصیت بارز دارند ( منطق کاربردی…