مرور برچسب

فرزند پروری

آیا شبکه های مجازی در ایجاد و یا افزایش ناهنجاری های فرزندان ما مؤثرند؟

آيا شبكه هاي مجازي در ایجاد و یا افزايش ناهنجاري های فرزندان ما مؤثرند؟🍂🍂دکتر نویریتعریف کاربرد شبکه های اجتماعی، چالش های مطرح شده در مورد این شبکه ها، و آثار مفید و مخرب این شبکه ها بر روی کودکان و نوجوانان.استفاده…