مرور برچسب

ماری جوانا

ماری جوانا: حقیقت و دروغ

دکتر سیامک نویری چندیست که مصرف مواد مخدر در کشور و در مبان زنان و مردان به حد چشمگیر تری افزایش پیدا کرده و در این بین ماری جوانا مقام نخست ابتلا را نصیب خود کرده است. توجیهاتی نظیر:1. اعتیاد آور نبودن این گیاه، 2. بی ضرر بودن، 3.…