مرور برچسب

مراحل سوگ عاطفی

وقتی یک رابطه تمام میشود ( مراحل سوگ عاطفی)

وقتی یک رابطه تمام میشود ( مراحل سوگ عاطفی)واکنش ما وقتی یک رابطه تمام میشود شاخص شخصیت واقعی ماستهر رابطه ای چه دوستی، کاری یا عاطفی میتواند دستخوش بحران و طوفان گرددآنطور که ما رابطه را تمام میکنیم و به قدم بعدی…