مرور برچسب

میان سالی

میان سالی و مشکلات رفتاری ناشی

دكتر نويري...سن بالاي ٥٠ سن تجربه و تفكر و تسهيل افكار و رفتار است. يعني سني است كه بواسطه ان ميان سالان با نيم قرن تجربه زندگي، و سرد و گرم روزگار قادرند زندگي خود واطرافيان را با آساني بيشتر مديريت و هدايت كنند.اما واقعيت اين…