مرور برچسب

هدف از رابطه دوستی

مدیریت رابطه – هدف و محصول رابطه

مدیریت رابطه - هدف و محصول رابطههر نوع رابطه ای که بین دو شخص شکل می گیرد باید دارای هدف و محصولی باشد، هدف از داشتن رابطه چیست؟ محصول آن چيست و چگونه آنرا بدست بیاوریم؟  در همین زمینه :دوره آنلاین…