مرور برچسب

هوش هیجانی به زبان ساده

هوش احساسی(EQ) در محیط سازمانی

کارگاه هوش هیجانی( EQ ) و نقش مثبت و منفی آن در تعارضات  بین فردی در سازمانها و اداراتدر این کارگاه به موارد زیر پرداخته شد:شناخت هوش احساسی (هیجانی) و نحوه افزایش آن استفاده از هوش احساسی در مدیریت و رهبری سازمانی شناخت…

دوره های رایگان روانشناسی