مرور برچسب

پارانویید

اختلال شخصیت پارنویید و تفاوت آن با پارانویید آزار و تعقیب

Persecutory Paranoia & Paranoid Personality Disorder پارانویید آزار و تعقیب و تفاوت آن با اختلال شخصیت پارنویید بیماری اختلال شخصیت پارانویید یعنی اختلالی که بواسطه آن فرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به همسر، فرزندان، یا اطرافیان و…

پارانویید ها و هیستریانیک ها: دوقولوهای بیمار

تعریف اختلال شخصیت پارانوئید: بیماری پارانویا بیماری ایست که در آن فرد مبتلا بصورت تعمیم دهنده و فزاینده ای از بی اعتمادی و شک محسوس و نامحسوس نسبت به دیگران و خصوصا نزدیکان درجه یک از جمله همسر رنج میبرد. بیمار پارانویید از این احساس رنج…

پارانویا و بینش فردی

پارانویا یکی از بدترین بیماری هایی است که روان انسان را مورد تهدید قرار می دهد. متاسفانه مبتلایان به بیماری پارانویید در اکثر مواقع نه تنها از بیمار بودن خود با خبر نیستند بلکه اعتقاد محکمی به بیمار بودن دیگران و خصوصا جامعه اطراف خود…

چرا پارانویید ها دهن بینند؟

دهن بین بودن یعنی واکنش نشان دادن به حرف دیگران بدون تحقیق و تفحص در صحت و سقم حرفی که شنیده شده است. دهن بین بودن یکی از شاخص های داشتن شخصیتی ضعیف و حتی مریض است. چرا که نشانگر اینست که فرد مبتلا آنقدر شخصیت پرورش یافته ای ندارد که بتواند…