مرور برچسب

چه کسانی خودکشی میکنند

پیشگیری و مدیریت خودکشی

دکتر نویرییکی از واقعیتهای جامعه ما درگیری و چالشهایی هستند که بعضی از فرزندان ما، عزیزان و همشهریان ما با حفظ بقا و ادامه زندگی خود دارند.در این پادکست به منظور افزایش آگاهی و دادن ابزارهایی برای پیشگیری و مدیریت از خودکشی به…