مرور برچسب

کابوس

کابوس دیدن، وقتی کابوس ها رهایمان نمیکنند

کابوس دیدن، وقتی کابوس ها رهایمان نمیکنندوقتی کابوس ها رهایمان نمیکنند باید چه کرد؟کابوس های مکرر یا مکرر کابوسهایی متفا‌وت دیدن،  نشانه:1. ترس و اضطرابی درمان نشده از دوران کودکی 2. زندگی کردن در شرایطی بحرانی طولانی 3. ضعف…

دوره های رایگان روانشناسی