مرور برچسب

کنتزل و درمان اضطراب

کلاس کنترل و درمان اضطراب – بازخورد ۳

سلام تجربه ای از دوره کنترل و مدیریت اضطراباین دوره هم مانند دورهای دیگر تاًًثیرات مهمی در بهبود کیفیت زندگی من داشته است.سه نکته مهمی که در این کلاس بیان شدو من توانستم با بکارگیری آنها از بسیاری اضطرابها و مخصوصا وسواسی که دچار آن…