مرور برچسب

یائسگی

علائم روانی یائسگی و راه کارهای کاهش این علائم

علائم روانی یائسگی و راه کارهای کاهش این علائم و پرورش روان و رفتاری قوی تر و مثبت تر 🍂🍂دکتر نویرییائسگی تنها شروع پیری نیست بلکه فرصتی دوباره برای فردی بهتر و بیشتر شدن نیز هست. با آمدن زمان یائسگی یک زن فرصتی دوباره برای…