مرور برچسب

یائسگی

علائم یائسگی و راه کارهای کاهش و درمان

علائم روانی یائسگی و راه کارهای کاهش این علائم و پرورش روان و رفتاری قوی تر و مثبت تر 🍂🍂دکتر نویریhttp://tebberavan.com/wp-content/uploads/2019/12/yaese.mp3یائسگی تنها شروع پیری نیست بلکه فرصتی دوباره برای فردی بهتر و بیشتر شدن نیز…