مرور برچسب

خستگی روان

خستگی روان مانع درمان پانیک می شود

با خستگی پانیک قابل درمان نیست؟ دکتر نویری پانیک یک واکنش فیزیولوژیک ناشی از استرس منفی مزمن یا استرس شدید مزمن است. افرادی که دائم در بحران های خانوادگی، مالی، عاطفی دست بگریبان هستند یا با بیماران روانی هم خانگی داشته یا کار می کنند…