مرور برچسب

مراحل سوگ عاطفی

سوگ عاطفی: وقتی یک رابطه تمام میشود

وقتی یک رابطه تمام میشود ( مراحل سوگ عاطفی) واکنش ما وقتی یک رابطه تمام میشود شاخص شخصیت واقعی ماست هر رابطه ای چه دوستی، کاری یا عاطفی میتواند دستخوش بحران و طوفان گردد آنطور که ما رابطه را تمام میکنیم و به قدم بعدی…