مرور برچسب

کنتزل و درمان اضطراب

کلاس کنترل و درمان اضطراب – بازخورد ۳

سلام تجربه ای از دوره کنترل و مدیریت اضطراب این دوره هم مانند دورهای دیگر تاًًثیرات مهمی در بهبود کیفیت زندگی من داشته است.سه نکته مهمی که در این کلاس بیان شدو من توانستم با بکارگیری آنها از بسیاری اضطرابها و مخصوصا وسواسی که دچار آن…

برای دانلود رایگان دوره ها کلیک کنید
close-link